Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MastersInCash

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn om deel te nemen aan het partnerprogramma van MastersInCash. Indien u akkoord gat met deze algemene voorwaarden wordt er aangenomen dat u de inhoud van deze algemene voorwaarden kent. Wanneer bepaalde bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig verklaard worden, zullen de andere bepalingen van kracht blijven. Door u te registreren bij MastersInCash verklaart u de algemene voorwaarden volledig te hebben gelezen en begrepen. U moet MastersInCash informeren, indien u dit niet hebt begrepen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. In geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden of een verschil in interpretatie, zullen de Nederlandse voorwaarden gelden.

 

Artikel 1.Definities

1.1.In deze overeenkomst (inclusief de bijlagen), tenzij expliciet anders vermeld, hebben de woorden en uitdrukkingen in hoofdletters de onderstaande betekenis:

 

Algemene voorwaarden:   Algemene voorwaarden en bepalingen.

MastersInCash:  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MediaBlue International, opgericht in (2596 HL) Den Haag aan de Raamweg 8, geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 53271238 en met BTW-nummer: NL.8508.18.229.B01

Partnerprogramma:het systeem van producten en diensten die aan consumenten aangeboden worden via Partners.

Partner: een derde bedrijf of persoon, anders dan het Partnerprogramma, dat/die de producten of diensten van dat partnerprogramma aanbiedt.

Betalingsdienstverlener:       betaling als een dienst op het internet. Deze dienstverlener heeft de mogelijkheid om online betalingen te verwerken.

Producten of diensten:  elk beschikbaar gemaakt via MastersInCash onder de te leveren Partnerschapsovereenkomst of correct geleverd of onder de heersende opinie equivalente product, inclusief enige software.

Partnerschapsovereenkomst:Voorwaarden en bepalingen, inclusief de vorm en/of enige andere in overeenstemming met de geldende voorwaarden en bepalingen van de juridische relatie tussen MastersInCash en partner verklaard als toepasselijke regeling of uitdrukking.

Partnerplatform:de verscheidene online platforms, inclusief – maar niet beperkt tot – webpagina's, via welke Inhoud verstrekt wordt aan internetgebruikers, door of namens Partner;

Bijlage(n):   één van de bijlagen, zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst;

Overeenkomst:   deze samenwerkingsovereenkomst inclusief bijgevoegde bijlagen;

Content: alle broncode, banners, pop-upschermen, tekst en andere (eigendoms)informatie verschaft door MastersInCash aan de Partner voor de promotie van diensten van MastersInCash inclusief een Link, deze Inhoud moet geïmplementeerd worden op de Partnerplatforms;

MastersInCash Website:de website(s) die geëxploiteerd worden door of namens MastersInCash en waarnaar internetgebruikers geleid worden na het klikken op de link op het Partnerplatform;

Intellectuele eigendomsrechten:alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, inclusief auteursrechten, handelsnaamrechten, databaserechten en naburige rechten evenals rechten op knowhow;

Link:een directe weblink naar een website van MastersInCash Website, verschaft aan internetgebruikers via een Partnerplatform en welke weblink opgenomen is in Inhoud;

Service-overeenkomst:de overeenkomst gesloten tussen MastersInCash en een Bezoeker met betrekking tot het betaald gebruik van (web)diensten geleverd door MastersInCash; 

Gebruiker:een Bezoeker die een Service-overeenkomst gesloten heeft met een MastersInCash-website;

Bezoeker:een internetgebruiker die een MastersInCash-website bezoekt na het klikken op een link, maar die geen service-overeenkomst heeft afgesloten.

 

Artikel 2. Bereik

2.1.Krachtens de voorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal de partner de Inhoud publiceren op Partnerplatforms om MastersInCash-websites en de daarop aangeboden diensten te promoten door rechtstreeks webverkeer naar de MastersInCash-websites te genereren met het doel om Bezoekers te veranderen in Gebruikers, waarvoor de Partner recht zal hebben op een commissie die betaald wordt in overeenstemming met artikel 6 van deze Overeenkomst.

2.2.De Partner heeft het recht om naar eigen inzicht de Partnerplatforms te kiezen via welke kanalen de Inhoud gedistribueerd zal worden, maar zal bij de uitvoering daarvan altijd handelen in overeenstemming met deze overeenstemming inclusief artikel 4.5. De partner is te allen tijde gebonden aan de algemene voorwaarden van het Partnerplatform.

2.3.Er is geen andere juridische relatie tussen de partijen dan de relatie die expliciet is vastgelegd in deze Overeenkomst. Deze overeenkomst is expliciet niet bedoeld om een juridische relatie op te richten, zoals een joint venture, een arbeids- of een handelsagentovereenkomst. Beide partijen zullen onafhankelijk en autonoom handelen.

2.4.De Partner zal duidelijk maken dat hij handelt als een onafhankelijke en autonome partij richting bezoekers van de Website(s) en alle andere derden. Partner is niet geautoriseerd om overeenkomsten te sluiten namens MastersInCash of om anderszins verbintenissen of verplichtingen namens haar aan te gaan.

 

Artikel 3.Licentie

3.1.MastersInCash verleent Partner hierbij een niet exclusieve niet overdraagbare licentie, zonder het recht om sublicenties te verlenen, om Inhoud en alle Intellectuele eigendomsrechten van MastersInCash die daarin zijn vastgelegd, te gebruiken voor het doel vastgelegd in artikel 2.1. Partner kan de Inhoud integreren of aanpassen, op voorwaarde dat de aangepaste inhoud in overeenstemming is met deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot artikel 4.7.

3.2.Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud en alle andere materialen die krachtens deze Overeenkomst verschaft zijn aan Partner, zijn en zullen altijd blijven toebehoren aan MastersInCash. Niets in deze Overeenkomst duidt op de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

3.3.Partner is verantwoordelijk voor de distributie en presentatie van Inhoud en zal, in dit opzicht, voldoen aan alle instructies en richtlijnen verschaft door MastersInCash, evenals aan de beperkingen die opgenomen zijn in deze Overeenkomst. 

3.4.De licentie, zoals beschreven in dit artikel, wordt verleend voor de termijn van deze Overeenkomst. Op het moment van beëindiging hiervan, ongeacht de reden, zal Partner onmiddellijk stoppen en blijven stoppen met het gebruik van enig en al het gebruik van de Inhoud en zal alle Links verwijderen van Partnerplatforms. Bovendien zal Partner stoppen zichzelf te presenteren als Partner of op enige andere wijze te refereren aan MastersInCash.

 

Artikel 4.Verplichtingen van partner

4.1.Partner zal de Websites van MastersInCash promoten middels advertenties, pop-ups, banners, tekstadvertenties, interstitials, pre-roll, post-roll, doorsturen, pagina-peel, pop-up en pop-under. 

4.2.Het is de partner expliciet verboden om Inhoud te verspreiden via e-mail of enige andere vorm van directe elektronische berichten die onder het toepasselijk recht kwalificeren als spam.

4.3.Partner zal de inhoud niet op enigerlei wijze gebruiken die in strijd is met het doel dat is vastgelegd in deze Overeenkomst, inclusief artikel 2.1.

4.4.Partner garandeert dat alle informatie, die door Partner verschaft wordt met betrekking tot MastersInCash en/of haar diensten op een Partnerplatform, te allen tijde in overeenstemming is met de informatie verschaft door MastersInCash op de MastersInCash-website. Bovendien zal Partner geen garantie bieden of een verplichting aangaan met betrekking tot MastersInCash en/of haar diensten, tenzij dit expliciet wordt aangeboden door MastersInCash zelf.

4.4.1.Partner zal zich onthouden van enige verklaring en zal nooit Inhoud distribueren via een Partnerplatform die de reputatie van MastersInCash en de aangeboden diensten kunnen schaden.

4.5.Partner zal de inhoud onmiddellijk verwijderen van het Partnerplatform en stoppen met de distributie daarvan indien MastersInCash opdracht hiertoe geeft.

4.6.Partner garandeert dat hij te allen tijde zal voldoen aan de geldende wetten en regelingen, inclusief telecom- en privacyregelingen en garandeert dat:

a.hij volledig in overeenstemming met de wetten en regelingen met betrekking tot spam en het verkrijgen van toegang tot en/of opslag van gegevens op de apparatuur van eindgebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikel 11.7 en 11.7a van de Nederlandse Telecommunicatiewet, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens of vergelijkbare geldende (lokale) wetgeving inzake dit onderwerp zal handelen;

b.hij geen link naar enige onwettige, criminele, illegale of immorele inhoud op het Partnerplatform zal publiceren en zal zich verder onthouden van handelingen die inbreuk zouden kunnen maken op het intellectuele eigendomsrecht of enige andere rechten van derden, of die op enige andere wijze in strijd kunnen zijn met de wet.

c.hij een adequaat niveau van bescherming van informatie zal garanderen.

4.7.MastersInCash accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door Partner die op enige wijze verbonden is aan en/of het gevolg is van het niet naleven van geldende wetten en regelingen door Partner, met inbegrip van maar niet beperkt tot de regelingen die vastgelegd zijn in artikel 4.7. Indien enige Nederlandse of internationale toezichthoudende autoriteit contact opneemt met Partner en op enige wijze (vermeende) niet naleving van enige wet en/of regeling met betrekking tot het verloop van deze overeenkomst beweert, zal partner onmiddellijk contact opnemen met MastersInCash hierover en alle documenten, beslissingen, orders en andere materialen met betrekking tot een dergelijke (vermeende) breuk delen.

4.8.Indien Partner door een toezichthoudende autoriteit gelast wordt te antwoorden op een aantijging en/of besluit, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, zal partner, alvorens een dergelijk antwoord te geven, alle documenten met betrekking tot dit antwoord delen met MastersInCash.

4.9.Het is de Partner verboden om bij de promotie van producten of diensten van MastersInCash gebruik te maken van software met een illegaal en/of misleidend gebruik. Deze software bestaat onder andere uit, maar is niet beperkt tot, virusprogramma's en/of spyware en dialers.

4.10.Het is Partners verboden om bezoekers naar de website(s) van de partners te leiden met gebruik van zichtbare of onzichtbare woorden of termen zoals kinderporno of woorden en termen van vergelijkbare betekenis of dezelfde categorie.

4.11.Het is de Partner verboden om hun eigen betalingspagina('s) te maken met enige functionaliteit die in strijd is met regelingen van de betalingsdienstverlener of lokale wetten en regelingen van het land waarop de betalingspagina betrekking heeft.

4.12.Indien u als een Partner een nieuwe Partner brengt, zal u in aanmerking komen voor Partnerverkoop en registratie via uw Partner-ID. Dit Partner-ID is bindend en zal in geen geval gewijzigd of aangepast worden. Het is niet toegestaan om een nieuwe Partner aan te brengen die hetzelfde adres heeft als u, gebruik maakt van dezelfde bankrekening en/of dezelfde operationele website('s).

4.13.Het is de Partner verboden om te promoten door een systeem waar consumenten een deel van de kosten vergoed of terugbetaald kregen in een later stadium. Speciale tarieven en kortingen kunnen aangeboden worden met de expliciete schriftelijke toestemming van MastersInCash.

 

Artikel 5.Verplichtingen van MastersInCash

5.1.MastersInCash zal de op het Partnerplatform te publiceren Inhoud beschikbaar maken via een beperkte webpagina, waarvan het adres door MastersInCash zal worden doorgegeven aan Partner na het sluiten van deze Overeenkomst.

5.2.MastersInCash zal Partner voorzien van inloggegevens om toegang te verkrijgen tot een online toegankelijk hulpmiddel waarmee het webverkeer van Partnerplatforms naar de MastersInCash-websites geïndexeerd wordt. Uitsluitend de Partner is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens en zal deze informatie te allen tijde veilig houden.

5.3.MastersInCash zal zijn uiterste best doen om de ongestoorde beschikbaarheid van de Link, Inhoud en de MastersInCash-website(s) te garanderen. Het bedrijf kan echter geen garanties geven in dit opzicht.

 

Artikel 6.Commissie en betaling

6.1.De Partner zal voor elke Service-overeenkomst tussen MastersInCash en een Bezoeker en uitsluitend als deze Bezoeker is doorgestuurd naar de MastersInCash-website na geklikt te hebben op een link op een Partnerplatform recht hebben op een commissie, bestaand uit een percentage van de gelden die door de Gebruiker betaald zijn aan MastersInCash krachtens de Service-overeenkomst. 

6.2.MastersInCash zal een actueel archief bijhouden van de bezoekers die een service-overeenkomst met MastersInCash hebben gesloten na doorverwijzing via een link op het Partnerplatform.

6.3.MastersInCash is te allen tijde gerechtigd om de commissie aan te passen middels een e-mailnotificatie. Aanpassingen omhoog zijn direct van kracht na de kennisgeving, aanpassingen naar beneden zullen 14 dagen na kennisgeving van kracht zijn. Indien de Partner het niet eens is met de aanpassing naar beneden, kan de Partner de Overeenkomst beëindigen vanaf de datum waarop de veranderingen van kracht zullen zijn.

6.4.Partner erkent en accepteert dat de beoordeling of een Gebruiker afkomstig is van het Partnerplatform afhankelijk is van de aanwezigheid van een unieke partnercode verbonden aan de account van de gebruiker. Indien deze unieke partnercode om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op het moment van het sluiten van een service-overeenkomst, zal er geen commissie betaald worden aan Partner, tenzij Partner overtuigend - naar inzicht van MastersInCash- kan aantonen dat de genoemde bezoeker doorgestuurd is naar de MastersInCash-website na het klikken op een Link. 

6.5.Indien er op het moment van het sluiten van de service-overeenkomst meer dan één partner-cookie voor de betreffende service gevonden werd op het apparaat van de Bezoeker, zal de commissie betaald worden aan de partner wiens partner-cookie het eerst werd geplaatst. 

6.6.MastersInCash zal de commissie binnen 30 dagen na het eind van de betreffende maand betalen aan Partner onder de voorwaarde van ontvangst door MastersInCash van een volledige betaling van de toepasselijke gelden verschuldigd door de Gebruiker. 

6.7.Op de dag van kennisgeving moet een Partner minimaal 18 (achttien) jaar oud zijn. Wanneer er verondersteld wordt dat de gebruiker jonger is dan 18 (achttien) jaar, zullen de totale fondsen bevroren worden tot de partner heeft aangetoond minimaal 18 (achttien) jaar oud te zijn. Fondsen die door de gebruiker vergaard zijn terwijl hij jonger was dan 18 (achttien) jaar, zullen niet worden uitbetaald.

6.8.Er wordt bij het registreren van betalende bezoekers gebruik gemaakt van betalingsdienstverleners. Deze informatie wordt vervolgens aan de Partner gepresenteerd middels statistieken met een onlinefunctie, een online factuuroverzicht of een webmaster monitor. De hier weergegeven gegevens zijn op generlei wijze bindend voor de definitieve factuur. Onnauwkeurigheden, of afwijkingen van voltooiing, kosten en storingen zijn strikt voorbehouden. 

6.9.Indien de Betalingsdienstverlener niet kan of wil voldoen aan betalingen van gegenereerde winsten aan MastersInCash, is MastersInCash niet verplicht om de Partner uit te betalen tot het innen mogelijk is voor de Betalingsdienstverlener. Relevante correspondentie tussen MastersInCash en de Betalingsdienstverlener zal op verzoek beschikbaar gesteld worden.

 

Artikel 7.Aansprakelijkheid en vrijwaringen

7.1.De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige eisen met betrekking tot het verschaffen van de diensten die hij zal verschaffen in verband met deze Overeenkomst.

7.2.De Partner stelt MastersInCash schadeloos en vrijwaart het van eisen van derden die voortkomen uit enige storing in de uitvoering van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot boetes opgelegd door toezichthoudende instanties of gerechtshoven in verband met het niet naleven van de geldende wetten en/of regelgeving.

7.3.MastersInCash kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade als gevolg van een toerekenbare schending van de Overeenkomst door MastersInCash, die niet verholpen is na een correcte ingebrekestelling, zoals beschreven in artikel 8.2. De aansprakelijkheid van MastersInCash voor directe schade is beperkt tot het bedrag gelijk aan de totale som van de commissies die onder deze Overeenkomst aan de Partner betaald zijn in het voorgaande kalenderjaar, met een maximum van EUR 500,= per jaar.

7.4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.redelijke kosten die de Partner zou moeten maken om de prestatie van MastersInCash te laten overeenkomen met de Overeenkomst; dergelijke schade zal echter niet vergoed worden indien de Overeenkomst beëindigd is door of op vordering van de Partner;

b.redelijke kosten opgelopen bij het beoordelen van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de beoordeling verband houdt met directe schade, zoals vermeld in deze Overeenkomst;

c.redelijke kosten opgelopen voor het voorkomen of beperken van schade, voor zover de Partner bewijst dat dergelijke kosten leidden tot een beperking van directe schade, zoals vermeld in deze Overeenkomst.

7.5.Enige aansprakelijkheid van MastersInCash voor schade anders dan directe schade ("indirecte schades"), met inbegrip van maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, niet beschikbaar zijn of het niet functioneren van software, hardware en/of andere ICT-infrastructuur, verlies van winst en verloren verkopen, zal uitgesloten worden.

 

Artikel 8.Termijn en beëindiging

8.1.De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum van ondertekening en zal afgesloten worden voor een initiële termijn van 12 (twaalf) maanden. Na het verlopen van deze initiële termijn zal de Overeenkomst stilzwijgend vernieuwd worden voor een onbepaalde periode. 

8.2.Beëindiging van de Overeenkomst op grond van een toerekenbare schending zal uitsluitend toegestaan zijn na een schriftelijke ingebrekestelling die zo gedetailleerd mogelijk is, waarbij een periode van ten minste 14 (veertien) dagen bepaald is waarbinnen de schending verholpen kan worden, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst of tenzij anders voorgeschreven door de wet.

8.3.Elke Partij zal het recht hebben om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen in het geval de andere partij bankroet wordt verklaard of een moratorium wordt verleend, evenals in het geval van het sluiten of de liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan voor doelen van reconstructie of fusie van bedrijven, of als het meerderheidsbelang in het bedrijf van de andere Partij verandert.

8.4.Indien de Overeenkomst om enige andere reden eindigt, zal de Partner alle Inhoud van de systemen verwijderen en retourneren aan MastersInCash en alle Links verwijderen. MastersInCash zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk uitstaande commissies betalen aan de Partner, indien van toepassing. Indien een Bezoeker, na beëindiging van de Overeenkomst, een Service-overeenkomst aangaat met MastersInCash zal de Partner geen recht hebben op enige commissie voor deze inschrijving.

8.5.MastersInCash is te allen tijde gerechtigd de Partnerschapovereenkomst te beëindigen met een kennisgevingsperiode van 2 (twee) weken. Onverminderd enige andere rechten heeft MastersInCash het recht de Partnerschapovereenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder betaling van uitstaande balansen in het geval:

8.6.de Partner handelt of handelde in strijd met de algemene voorwaarden van MastersInCash.

8.7.de Partner handelt of handelde in strijd met de Nederlandse wet of regelgeving of geldende wetten in het land waar de promotie van de MastersInCash-website plaatsvond;

 

Artikel 9.Overig

9.1.Enige voorwaarden en bepalingen van de Partner, indien aanwezig, zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.

9.2.Alle wijzigingen hiervan moeten schriftelijk overeengekomen en ondertekend worden door geautoriseerde vertegenwoordigers van elke Partij.

9.3.Partijen garanderen dat zij alle informatie die zij van of over elkaar ontvangen strikt vertrouwelijk zullen houden. Informatie zal in elk geval beschouwd worden als vertrouwelijk indien één van de partijen aangeeft dat het vertrouwelijk is.

9.4.Partijen zullen deze verplichting van vertrouwelijkheid tevens opleggen aan hun werknemers en derden die zij ingehuurd hebben voor het uitvoeren van hun verplichtingen hieronder.

9.5.Indien enige bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtsgevolg of onuitvoerbaar zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast worden als gevolg hiervan. De bepaling die zonder rechtsgevolg of onuitvoerbaar is, moet vervangen worden door een redelijke bepaling die zover als wettelijk mogelijk zo dicht mogelijk komt bij wat de Partijen overeen wilden komen.

9.6.Partner heeft niet het recht om zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MastersInCash.

9.7.De Nederlandse wet is van toepassing op de Overeenkomst.

9.8.Geschillen voortkomend uit of met betrekking tot de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, in Nederland.

 

Artikel 10.Vertrouwelijkheid

10.1.Partner zal geen informatie verschaffen zonder voorafgaande toestemming en/of informatie verschaffen aan derden over deze samenwerking en alles wat hiermee te maken heeft, noch over de inhoud van de samenwerking of over het bedrijf en de werknemers.

 

Artikel 11.Privacy

11.1.MastersInCash vindt uw privacy zeer belangrijk en zal daarom zorgvuldig omgaan met de door u verschafte gegevens. Wij gebruiken uw gegevens voor onze archieven en om u op de hoogte te houden van onze diensten. Uw gegevens zullen niet verschaft worden aan derden. Echter MastersInCash is wettelijk verplicht gegevens te verschaffen aan autoriteiten. MastersInCash zal uitsluitend gegevens verschaffen als dit correct gevraagd wordt door een bevoegde autoriteit. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en wijzigen op de website http://www.MastersInCash.com